Svet-Stranek.cz
luboszvicina.freepage.cz ; luboszvicina@seznam.cz
Luboš  Z V I Č I N A-výtvarníkMULTIMEDIÁLNÍ UMĚLEC

výtvarník-multimediální umělec Luboš ZVIČINA-VÍCE PREZIDENT UNIE MULTIMEDIÁLNÍCH UMĚLCŮ:luboszvicina.freepage.cz ; luboszvicina@seznam.cz

výtvarník-multimediální umělec Luboš ZVIČINA-VÍCE PREZIDENT UNIE MULTIMEDIÁLNÍCH UMĚLCŮ

Po gymnáziu a neukončeném ČVUT studium malby u prof. Zdenko Crhy, prof. Jana Baucha a red. Čs. rozhl.- ak.mal. Dalibora Pokorného

Jsem proti hrubostti, drastičnosti, násilí, krvákům a povyšování i

jakékoliv negativity na  vrchol kumštu ve výtvarnu

( v obraze, grafice, plastice, fotografii a zejména potom ve filmu).

On totiž "drasťák" ve výtvarném umění se dělá mnohem snadněji

než "pohoda a klid".

Ale pozor, mládeži. Z negace si divák nikdy nemůže odnést, a

to ať chce nebo nechce , nic více než zase jenom   n e g a c i.

Uloží-li však autor do obrazu kladný náboj,

pak tento obraz může do okolí vyzařovat

i značné procento pozitivní energie. Obraz nabíjí...

Film může mít obdobné účinky a to dokonce s násobnou

intenzitou. Pokud se totiž k pozitivně laděným obrazům filmu

přidá hudba, která se dokáže vcítit i do jemných barevných nuancí obrazů,

tak potom svými tóny jejich účinek pro výsledný vjem ještě několikrát znásobí.

Z  výše uvedených důvodů

a i vzhledem k třem zdařilým představením

( 1x Anglie Derby, 2x Česko D.K.)

a hlavně kladným reakcím diváků na tato představení,

oba autoři filmů, tzn. já a má partnerka Monika,

jsme rozhodnuti neuhýbat ze své cesty

za pozitivním posláním kumštu.

Ano.

Budou to  r e l a x a č n í   f i l m y.

Filmy, kde není brutalita a násilí. Filmy, kde se divák z denního chaosu

náhle ocitne v oáze klidu, kde si odpočine od všedních starostí,  kde ho

z těsné blízkosti bude nabíjet vodopád kladných energií. 

 

 


 

... per angusta
ad augusta ...

... tento latinský slogan je úvodem mého malířského deníku...život ovšem se mnou mával tak, že má cesta za výtvarnem rozhodně nebyla úzká...cíl, ten zůstal a
zůstává nadále...

...Zvičina nechodil na malířskou akademii, ale to Jan Zrzavý také ne. A František Tichý tak krátce, že to vlastně ani nestálo za to.  C e s t a  z a  k o ř i s t í  o k a  b ý-
v á    n ě k d y   v e l i c e  s l o ž i t á  ....
                                                 (D.Pokorný-z katalogu výstavy Praha 1966)

...v Zvičinovi se snoubí i sváří duše romantika s racionalistickou posedlostí mate-
matika či fyzika, zkoumajícího světelné spektrum, pátrajícího po exaktních zákonech
výstavby imaginárního i reálného prostoru barvou, světlem, hmotou i ryzí geometrií.
Malíř tak stále znovu  a znovu řeší své dilema mezi konstrukcí a expresí, danou
jeho temperamentem. Ať už však v tomto souboji exprese a konstrukce vítězí
dočasně ta nebo ona složka, vždycky je zřejmé, že malíři nejde o zachycení okamžiku.
Hledá v motivech jejich neměnnou podstatu a na základě jejího spojení s osobním
prožitkem  v y t v á ř í  n o v o u,  o z v l á š t n ě n o u  s k u t e č n o s t.....
                                                (J.Švec-zkataloguvýstavyTrutnov1985)

KRÁTKÁZASTAVENÍNAKŘÍŽOVÉCESTĚČTVRTÉHOROZMĚRU
...pokud nás tyto výstavy vedou kamsi výš, pak se učíme rezeznávat umění od pou-
hého řemesla, vidění od okukování a bolest od simulování... Jako malíř nikdy neza-
píral jistý vztah k matematice, geometrii a astronomii ("Signály z vesmíru","Minotau-
rus"-bůh hvězd).....Postupně nalézá a vytváří vlastní přírodu jakýmsi seskupováním
ploch a plošek pulzujících geometrickými rytmy. Používá netradiční prostorové plány
rozvinutých plášťů, jehlanů, mezikruží, spirálovvých prostor i deskriptivních prů-
niků ploch, jimiž vstupuje za běžnou realitu.....Luboš Zvičina ve svém ponoru do
abstrakce ví své, mohl by vyprávět i o chvílích marnosti, zoufalství v hledání, ale
také o štěstí nalézání. Pokud existuje dálka, šířka a výška předmětu či objektu,
logika napovídá cosi o dimenzi čtvrtého, pátého i šestého rozměru. A právě
utkvělost této myšlenky je patrná z jeho nedávných i současných pláten.....
                                               (L.Zelený-členObcespisovatelů
                                                              -zkataloguupříl.výstavyTrutnov1999)